Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2018. május 25-től az EU minden tagállamában alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, azaz GDPR (General Data Protection Regulation), továbbá a mindenkor hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 20.§ alapján Társaságunk, mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkról.

 1. Az adatkezelő adatai:

cégnév: COSTELLA Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 14. II/13.

cégjegyzékszám: 09-09-015001

képviselő: Sörös Géza ügyvezető

képviselő elérhetősége: costella@costella.hu 

 1. Adatvédelmi tájékoztató megbízók részére 
 1. Az adatkezelés célja:

A megbízók személyes adatainak kezelésének célja, hogy az érintettel, illetve az általa képviselt társasággal szerződést köthessünk, és az abban foglalt kötelezettségünknek maximálisan eleget tudjunk tenni, továbbá szerződéskötés előtt a szerződésre vonatkozó ajánlatunkat megtegyük.

 1. Társaságunk az általa kezelt adatokat az alábbi forrásból kaphatja meg:

a megbízótól az ajánlatadási, szerződéskötési eljárás során,

nyilvános adatbázisból,

az érintettől.

 1. Társaságunk által végzett adatkezelés jogalapja a szerződéskötés előtt az érintett hozzájárulása, a szerződés megkötését követően pedig a szerződés teljesítése. 

A fentiekre tekintettel, amennyiben Társaságunk részére az érintett személyes adatait tartalmazó megkeresést juttat el (telefonon, postai úton, vagy e-mailben), úgy az érintett személyes adatának kezelését az érintett akaratának önkéntes (mindenfajta kényszertől mentes), tájékozott (konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló) egyértelmű hozzájárulásnak tekintjük. A személyes adatait tartalmazó megkeresése elküldésével az érintett jelzi, hogy beleegyezését adja az adatkezeléshez, azaz félreérthetetlenül tudomásul veszi a rá vonatkozó személyes adatok jelen tájékoztató szerinti kezelését.

Adatkategória Adatok Adatkezelés időtartama
a megkeresésben megadott személyes adatok –   név

–   adott társaságnál betöltött pozíció

–   e-mail cím

–   telefonszám

 

szerződéskötés megvalósulása esetén az ügy lezárásától számított 5 év,

szerződés megkötésének elmaradása esetén a megkeresést követő 2 hét

 

Szerződéskötés esetén kezelt további adatok:

Adatkategória Adatok Adatkezelés időtartama
követelés jogosultjának  személyazonosító adatai –   születési név

–   anyja neve

–   születési hely, idő,

–   követelés jogalapját alátámasztó okiratban (pl. szerződés, bírósági ítélet, fmh stb.) szereplő egyéb személyes adat, kivéve a különleges adatot.

az ügy lezárásától számított 5 év
megbízó lakcíme –   megbízótól kapott lakcím, az ügy lezárásától számított 5 év
követelés, illetve annak

teljesítésére vonatkozó

adatok

–  követelés összege és adatai (tőke, kamat, költség, díj, stb)

–  követelés jogcíme,

–  követelés alapjául szolgáló jogviszony,

–  megbízó minősítése (pl. felperes, jogosult, stb.)

–  ügyiratszám,

–  jogi eljárás ügyszáma

az ügy lezárásától számított 5 év
egyezségi megállapodásban foglalt adatok –  szerződésben szereplő személyazonosító adatok,

–  követelés beazonosítására szolgáló adatok, annak összege

–  részletek összege és azok esedékessége

az ügy lezárásától számított 5 év

 

Adatvédelmi tájékoztató kötelezettek, valamint kötelezett nevében eljáró más személyek részére

 1. Az adatkezelés célja:

A társaságunk által a kötelezettek, valamint a kötelezett nevében eljáró más személyek személyes adatai tekintetében végzett adatkezelések fő célja a megbízás alapján kezelt követelések érvényesítése jogi eljáráson kívül. Ennek érdekében tároljuk ezen személyek adatait, felvesszük velük a kapcsolatot, egyeztetünk a követelés visszafizetéséről, a felek közötti esetleges egyezség létrehozásáról.

 1. Társaságunk az általa kezelt adatokat az alábbi forrásból kaphatja meg:

a megbízótól,

a követeléskezelési eljárás során az érintettől vagy a nevében eljárásra jogosult személytől,

nyilvános adatbázisból (pl. cégnyilvántartás, telefonkönyv, földhivatali takarnet rendszer),

az eljárás során elért harmadik személytől.

 1. A társaságunk által végzett adatkezelésre az alább meghatározott jogalapon és célból kerül sor.

A COSTELLA Kft. a követelés jogosultja (megbízó), és a kötelezett közötti, valamint Társaságunk és a követelés jogosultja (megbízó) között fennálló szerződés teljesítése érdekében, azaz ezen jogalapon kezeli az alábbi táblázatban megjelölt adatokat.

Az adatkezelés időtartama a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. elévülésre vonatkozó 6:21. § – 6:25. § alapján került meghatározásra.

Adatkategória Adatok Adatkezelés időtartama
kötelezett személyazonosító adatai –   név

–   születési név

–   anyja neve

–   születési hely, idő,

–   követelés jogalapját alátámasztó okiratban (pl. szerződés, bírósági ítélet, fmh stb.) szereplő egyéb személyes adat, kivéve a különleges adatot.

az ügy lezárásától számított 5 év
kötelezett kapcsolattartási adatai –   telefonszám

–   e-mail cím

az ügy lezárásától számított 5 évig
kötelezett lakcíme,

tartózkodási helye

–   megbízótól vagy érintett kötelezettől kapott lakcím, tartózkodási hely,

–   Belügyminisztérium nyilvántartásából lekért lakcím, és tartózkodási hely,

–   az ügyben rögzített mindenkori legfrissebb lakcím

az ügy lezárásától számított 5 év
követelés, illetve annak

teljesítésére vonatkozó

adatok

–  követelés összege és adatai (tőke, kamat, költség, díj, stb)

–  követelés jogcíme,

–  követelés alapjául szolgáló jogviszony,

–  kötelezett minősítése (pl. adós, adóstárs, kezes, stb.)

–  ügyiratszám,

–  jogi eljárás ügyszáma

az ügy lezárásától számított 5 év
egyezségi megállapodásban foglalt adatok –  szerződésben szereplő személyazonosító adatok,

–  követelés beazonosítására szolgáló adatok, annak összege

–  részletek összege és azok esedékessége

az ügy lezárásától számított 5 év
 1. Telefonos vagy személyes kapcsolatfelvétel esetén társaságunk munkatársa elkéri a megkeresett személy személyes adatait, hogy beazonosítsa Őt. Ennek oka, hogy biztosítsuk: az érintett ügyéről jogosulatlan személy ne kerüljön tájékoztatásra.

A megkeresett személy nem köteles társaságunk számára személyes adatokat megadni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az érintettek számára is kedvező lehet, ha pl. elérhetőségi adatok megadásával segíti a kapcsolatfelvételt, hiszen így lehetőség nyílik az adott követelésről való egyeztetésre még mielőtt a megbízó pl. követelése érvényesítése érdekében jogi eljárást indítana.

 1. Társaságunk munkatársai hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, amennyiben az adott kolléga által végzett tevékenységhez azok szükségesek.

Ezen túlmenően Társaságunk az alábbi címzetteknek továbbítja a kötelezett illetve a nevében eljáró személy adatait

lakcímkutatás céljából a Belügyminisztérium felé (az érintett neve, születési helye, ideje, anyja neve, utolsó ismert lakcíme);

levélküldemények kézbesítése céljából a Magyar Posta Nyrt. felé (érintett neve és címe).

 1. Különleges adatok kezelése:

Társaságunk a követeléskezelési eljárás során sem a követelés jogosultjától (megbízótól), sem a kötelezettől nem kér, és ezen túlmenően nem is kezel különleges adatot (faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, továbbá az egészségi állapotra vagy szexuális életre vonatkozó adatok).

Amennyiben ennek ellenére különleges adat megadására mégis sor kerül, az ilyen adatot tartalmazó eredeti dokumentumot az érintettnek visszaküldjük, a másolatot pedig megsemmisítjük.

 1. Harmadik országba történő adattovábbítás

Társaságunk harmadik országba történő adattovábbítást nem végez.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 1. Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult visszajelzést kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Folyamatban lévő adatkezelés esetén az érintett jogosult „hozzáférést kapni” az alábbi információkhoz:

az adatkezelés célja,

az érintett személyes adatok kategóriái,

címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják,

adatok tárolásának időtartama, vagy (ha konkrét időtartam meghatározása nem lehetséges) az időtartam meghatározásának szempontjai,

az érintettek következő jogai: helyesbítés, törlés, korlátozás, adatkezelés elleni tiltakozás, panasz benyújtásának joga a hatósághoz,

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, az adatok forrásához való minden elérhető információ,

automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos információk

harmadik országba történő továbbítás esetén a továbbítás garanciái

Kérelemre az érintett rendelkezésére bocsájtjuk a kezelt személyes adatai másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló díjat számolunk fel.

 1. Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult a pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbíttetésére, kiegészíttetésére.

 1. Törléshez és az „elfeledtetéshez való jog”:

/Szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés esetén az érintettet nem illeti meg a törléshez való jog./

Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, amennyiben:

az adatkezelésre már nincs szükség az eredeti adatkezelési cél szempontjából,

az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

az adatkezelés jogellenes,

az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése a törlést megköveteli,

az adatgyűjtésre az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával került sor.

Elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, ugyanakkor azt a fentiek szerint törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie minden, tőle észszerűen elvárható lépést – ideértve a szükséges technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, ha

vitatja a személyes adatok pontosságát,

az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri,

az adatkezelés célja már nem áll fenn, de az érintett jogai érvényesítéséhez kéri az adatkezelés fenntartását,

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelő még vizsgálja, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alatt áll, a személyes adatokat, a tároláson kívül, kizárólag akkor lehet kezelni, ha

az érintett hozzájárul, vagy

jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy

más személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy

fontos közérdekből szükséges.

 1. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult:

az általa rendelkezésre bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat

más adatkezelőhöz továbbítani, továbbá

az adatok közvetlen továbbítását kérni másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).

 1. Tiltakozáshoz való jog:

/Szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés esetén az érintettet nem illeti meg a tiltakozáshoz való jog./

Az érintett „saját helyzetével kapcsolatos okokból” tiltakozhat az adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotást), ha az adatkezelés

közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik,

jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból történik,

közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

Tiltakozás esetén az adatok csak akkor kezelhetők tovább, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez szükségesek.

Ha az érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik, akkor az adatok a továbbiakban egyáltalán nem kezelhetőek. 

VII. Panaszbenyújtás joga a hatósághoz

Ha panaszt szeretne tenni azzal kapcsolatosan, ahogyan a személyes adatait kezeljük, beleértve a fent ismertetett jogok bármelyikével kapcsolatos panaszokat is, azt az alábbi e-mail címen teheti meg: costella@costella.hu

Az adatvédelmi felügyelet elérhetőségei:

Ha nem elégedett a válaszunkkal, illetve úgy véli, hogy méltánytalanul vagy jogellenesen  kezeljük az adatait, akkor panaszt emelhet az adatvédelmi felügyeletnél. Az adatvédelmi felügyeletről és annak panaszkezelési eljárásáról további információk itt találhatók:

http://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VIII. Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Cookie Részletek Név és lejárat
Cookie információ Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookikkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét. Cookie Law = 1 év
Rendszer süti Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
PHPSESSID = amíg a böngésző nyitva van
Google Analytics Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan használják a weboldalt, például annak az oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött és az, hogy hány alkalommal látogatta meg a látogató a weboldalunkat. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat, valamint a felhasználók élményét. A sütik nem azonosítják be Önt személyesen, hanem egy anonim módon gyűjtenek információt, amit a Google Amerikai szervereire továbbítanak és tárolnak, a Google Adatvédelmi gyakorlatainak megfelelően. További információt megtalál a Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól az alábbi oldalon:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
(Előfordulhat, hogy az oldal csak angol nyelven elérhető.)
__utma = 2 years
__utmb = 30 minutes
__utmc = End of browser session
__utmz = 6 months
__utmv = 2 years
Facebook konverziós pixel A Facebook konverziós pixelt a Facebookon történő hirdetéseink teljesítményének mérésére használjuk. További információt az alábbi oldalon talál:
https://www.facebook.com/policy.php
Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Facebook pixel A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítsétével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Google remarketing A Google remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési rendszerének segítsétével, és a felhasználói élmény a lehető legjobb legyen. Részletes információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Google adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.
Hotjar A Hotjar szoftver segítségével optimalizáljuk a weboldal kezelőfelületét, valamint kérdőíves megkérdezést folytatunk. Az előbbi minden weboldal látogatónkat érinti, a kérdőíves megkérdezés csak esetenként történik. Személyes adatokat nem tárolnak a cookie-k. Részlees információkat itt talál: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information Számos cookie 365 napos lejárati idővel. Ezen cookie-k teszik lehetővé a Hotjar által biztosított weboldal funkciók megfelelő működését személyes adat kezelése nélkül.

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Cégvezetés/titkárság

 • Cím:4026 Debrecen
 •  Kálvin tér 14 II/13.
 • Telefon és fax: +36 (52) 230 300
 • Mobil: 06-30-4866-538
 • E-mail:costella@costella.hu

TÉRKÉP